Organisatie

School voor praktijkonderwijs
MaxX is een school voor praktijkonderwijs in Neede, die ongeveer 200 leerlingen telt. De school heeft een openbaar karakter. Dit betekent dat MaxX openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Medewerkers
Aan de school zijn rond de veertig medewerkers verbonden. De schoolleiding bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur.

Schoolgebouw
MaxX beschikt over een modern, goed ingericht schoolgebouw waarin theorie- en praktijklessen worden gegeven. De praktijklokalen zijn verdeeld in een aantal sectoren, zoals Techniek, Handel en Horeca. Zij zijn zeer goed geoutilleerd voor praktisch en realistisch onderwijs, gericht op de uitstroom naar arbeid. Daarnaast beschikt MaxX op het schoolterrein over een modern uitgerust woonhuis om de lessen op gebied van verzorging, wonen en facilitaire dienstverlening vorm te geven en hebben wij een prachtige kas ten behoeve van de afdeling Groen.

Leerlingenraad
MaxX streeft ernaar een leer- en leefgemeenschap te zijn waarin leerlingen en leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de gekozen koers. Luisteren naar elkaar en samen beslissingen durven nemen, dat vinden wij belangrijk. Daarom is er een leerlingenraad (LR), waarin leerlingen van leerjaar 1 tot en met 5 zitten. De LR komt regelmatig bij elkaar en adviseert de directie gevraagd en ongevraagd, alsook de MR.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR heeft invloed op het beleid van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Op dit moment bestaat de MR uit:

Onder de menuknop Organisatie vind u meer informatie over de MR

MaxX als erkend leerbedrijf 
De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. MaxX heeft een erkenning als leerbedrijf van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB), specifiek voor de opleidingen sport en bewegingsleider en onderwijsassistente. MaxX voldoet voor de erkenning aan een aantal voorwaarden:

 • De student een goede en veilige werkplek bieden die aansluit bij zijn opleiding.
 • De student oefent het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
 • Op MaxX wordt een praktijkopleider aangesteld die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen.

Het Landelijk Werkverband-Praktijkonderwijs
Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs is een samenwerkingsverband van ruim 160 praktijkscholen. Het LWV zet zich in voor de belangen van het praktijkonderwijs en werken samen aan onderwijskwaliteit en innovatie: www.praktijkonderwijs.nl

Klachtenregeling
Als een leerling of ouder(s) niet tevreden is over iets binnen MaxX, dan is de mentor degene waar zij contact mee opnemen. Als dat onvoldoende is om de situatie op te lossen, kan de directie of een interne vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Dit kunnen zowel de leerling, de ouders of de mentor doen. Wij zoeken altijd naar een oplossing in overleg met de betrokken partijen.

MaxX is aangesloten bij de klachtenregeling van Stichting Achterhoek VO. De volledige inhoud hiervan is te vinden op www.achterhoekvo.nl. Deze regeling is bedoeld om ouders en leerlingen te garanderen dat er een goede afhandeling van eventuele klachten plaatsvindt.

Interne vertrouwenspersonen MaxX
De interne vertrouwenspersonen gaan na of een oplossing kan worden bereikt zonder dat er een klacht noodzakelijk is. Zij begeleiden de leerling, de ouders of de medewerker desgewenst bij de verdere procedure en verlenen waar nodig bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De interne vertrouwenspersonen zullen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij krijgen. Seksueel gerelateerde klachten moeten door MaxX wettelijk gemeld worden aan de vertrouwensinspecteur. Onze vertrouwenspersonen zijn:

Mevrouw E. Derksen: e.derksen@maxxonderwijs.nl
Heer H. Wahl: h.wahl@maxxonderwijs.nl.

Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

 • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
 • Psychisch en fysiek geweld
 • Discriminatie en radicalisering

Indien bovengenoemde klachten worden doorverwezen, dan loopt dit via de vertrouwenspersoon van de eigen school naar de vertrouwensinspecteur. Voor onze school is de vertrouwensinspecteur te bereiken via telefoonnummer: 0900 - 1113 111.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals en dus het onderwijs verplicht de meldcode te gebruiken voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode gaat over alle vormen van mishandeling, dus ook seksueel en eergerelateerd geweld. Het helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Deze meldcode geldt voor de sectoren:

 • Gezondheidszorg
 • Jeugdhulp
 • Justitie
 • Kinderopvang
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Onderwijs

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Voor informatie of hulp bij het opvoeden kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Berkelland, bereikbaar via telefoonnummer: 0545 - 273 666.

Verwijsindex Achterhoek
De gemeenten in de Achterhoek hebben de Verwijsindex in het leven geroepen. Als er zorgen zijn om een leerling, kunnen betrokken instanties snel problemen signaleren en indien nodig, op tijd hulp bieden. Ouders worden geïnformeerd als de school besluit de naam van hun kind te melden. In de Verwijsindex worden alleen algemene gegevens (naam en geboortedatum) geregistreerd en opgeslagen. Inhoudelijke informatie over de problematiek of diagnose wordt in de Verwijsindex niet vermeld.

 

 

Privacy statement

Stichting Achterhoek VO en haar scholen respecteren de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals namen, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers). Hiervoor maken we gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen. We verplichten ons om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en de systemen die we hiervoor gebruiken. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Achterhoek VO, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming. De grondslag hiervoor is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor alle zaken over privacy kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG)

 

Functionaris Gegevensbescherming: Danielle Klanderman, fg@achterhoekvo.nl

De mentor is de spil van het gehele leerproces