toeleiding naar vervolgstudie

In het praktijkonderwijs gaat het er om dat school, uitgaande van de specifieke talenten en mogelijkheden van de leerling, het beste uit de leerling haalt, ook op het gebied van taal en rekenen. Met andere woorden: er geldt voor scholen in het praktijkonderwijs een inspanningsverplichting leerlingen zo ver mogelijk te brengen, dit is geen resultaatsverplichting.

mbo
Het onderwijs dat de leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen staat in het teken van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. In een aantal gevallen past het daarbij dat leerlingen ook mbo-leerstof krijgen aangeboden (AVO+). Soms leren ze na het praktijkonderwijs door op een mbo-instelling.

mbo-Entreeopleidingen 
Als een leerling graag naar de mbo-Entree-opleiding wil, stemt MaxX samen met de leerling en de ouders af wat de mogelijkheden zijn. Een leerling die wil doorstromen naar het mbo blijft in eerste instantie leerling van MaxX. Via een detacheringsconstructie volgt de leerling een gedeelte van het onderwijs op de gekozen mbo-school. De stage wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van MaxX. 

De entreeopleidingen zijn drempelloos en richten zich op het eerste niveau van functies op de arbeidsmarkt. Het gaat dan om functies die op een niveau liggen dat is gelegen ónder het niveau van de assistentenopleiding van het mbo. De entreeopleidingen worden aangeboden in zowel de beroepsopleidende leerweg (bol) als in de beroepsbegeleidende variant (bbl).

Nazorg
Nazorg is er om leerlingen te ondersteunen na de uitstroom. Nadat de leerling is uitgestroomd, zijn wij er nog minimaal 2 jaar om een leerling te ondersteunen. Dit houdt in dat we per schooljaar minimaal twee keer contact zoeken.

Wat doet nazorg?
Nazorg is een functie binnen MaxX met een doorverwijzende, ondersteunende en bemiddelende rol binnen het netwerk in de regio. Het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten en uitval van de individuele leerling in het onderwijs en/of werk te voorkomen (preventief handelen). Als er sprake is van uitval, willen wij z.s.m. de begeleiding geven of een bemiddelende rol spelen om hervatting van deelname in de maatschappij te bewerkstelligen. 

Wij signaleren, ondersteunen en verwijzen door wanneer dit gewenst en noodzakelijk is. Dit is alleen mogelijk als wij weten waar wij naartoe kunnen doorverwijzen. Daarom is één van de doelen van nazorg ook het netwerk en de zorgomgeving van de regio goed in beeld te hebben.

Daarnaast kunnen oud-leerlingen altijd met vragen bij ons terecht. 

Een aantal taken waaruit nazorg zou kunnen bestaan:

 • Hulp bieden voor het behouden van een baan.
 • Begeleiding op de werkvloer (in samenwerking met het bedrijf).
 • Aanmelden Participatiewet of anders bij een andere gemeente.
 • Aanvragen van Wajong.
 • Zoeken naar een nieuwe baan.
 • Zoeken naar een andere opleiding.
 • Inschrijven bij een andere opleiding.
 • Hulp bij het maken van een sollicitatiebrief en/of CV.
 • Voorbereiden op een sollicitatiegesprek.
 • Doorverwijzen naar een andere instantie.
 • Vraagbaak zijn.
 • En nog veel meer...

 

De mentor is de spil van het gehele leerproces