Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma is gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houding, gedrag en bewustzijn. Wij vinden daarbij leren leren, leren reflecteren, leren omgaan met emoties en leren bewust te handelen heel belangrijk.

Indeling in fasen en jaren
Het onderwijs op MaxX is ingedeeld in drie fasen. Het schooljaar is verdeeld in drie perioden van 13 of 14 weken. De jaarindeling en de vakanties zijn te vinden onder ‘Praktische Informatie’.

Theorie
Het theorieonderwijs op MaxX is gericht op het zelfstandig kunnen functioneren van leerlingen op de gebieden werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. De leerlingen leren en oefenen allerlei vaardigheden die hieraan bijdragen. MaxX biedt leerlingen op theoretisch gebied de volgende vakken en trainingen:

  • Nederlands
  • Engels
  • Wiskunde en rekenen
  • Burgerschap
  • ICT en moderne media
  • Loopbaanoriëntatie
  • Seksuele voorlichting
  • Sociale vaardigheden
  • Vak theorie
  • Verkeer
AVO+ 
Op MaxX kunnen leerlingen van 15 jaar en ouder ook kiezen voor extra theorie in plaats van een praktijkvak, dit noemen wij AVO+. Dit vak is gericht op het verder ontwikkelen of verdiepen van het algemeen vormend onderwijs (AVO). Je leert zelfstandig werken aan Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Daarnaast leer je werken met een jaarplanning en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Het doel voor de AVO+ wordt door jou, samen met je mentor en ouders, vooraf vastgesteld. Per periode krijg je een terugkoppeling van de ‘stand van zaken’ op basis van de jaarplanning.

Praktijk
Binnen MaxX zijn er praktijkrichtingen waarbij het accent ligt op leren door te doen en te ervaren. Alle praktijkrichtingen zijn hier te vinden:

Praktijkrichtingen

Keuzevakken & Certificeringstrajecten Bovenbouw 
MaxX biedt, voor een aantal vakken, de keuze om een certificaat of diploma te halen. Deze certificaten en diploma’s zijn allemaal officieel erkend. Examens worden afgenomen door externe, onafhankelijke examinatoren. Aan het behalen van certificaten en diploma’s zijn meestal kosten verbonden.

In overleg met leerling, ouders en mentor kan er een keuze worden gemaakt uit een variatie van vakken. Lees hier voor welke vakken het mogelijk is een certificaat of diploma te behalen:

Keuzevakken

Sportlessen
De uitgangspunten voor de sportlessen op MaxX zijn ‘een gerichte vrijetijdsbesteding én fit zijn voor werk/stage’. Naast het aanleren van grondvormen als lopen, springen, zwaaien, rollen, klimmen, enz. is er ook aandacht voor balspelen/teamsporten. In de loop van het schooljaar komen sporten als voetbal, basketbal, volleybal, hockey, handbal en badminton aan bod. In de eerste twee leerjaren is er wekelijks een zwemvaardigheidstraining. Verder worden jaarlijks enkele niet alledaagse sporten aangeboden. Zo worden rolstoelbasketbal, persluchtduiken, freerunning en schermen aangeboden in de vorm van sportclinics.

Daarnaast zijn er jaarlijks enkele grotere sportevenementen zoals de boscross, voetbaldag en het afsluitende volleybaltoernooi. Al met al een breed aanbod aan sport, gericht op de uitgangspunten van de sportlessen op MaxX.

Culturele en maatschappelijke activiteiten
Ieder jaar organiseren wij activiteiten op cultureel en algemeen maatschappelijk gebied. Wij streven daarbij naar een zo breed mogelijk aanbod op het gebied van muziek, dans en beeldende vorming. Op maatschappelijk gebied organiseren wij excursies en informatiebijeenkomsten. Tevens organiseren wij per team en in de mentorgroep verschillende activiteiten.
Stage
Stage is voor alle leerlingen een verplicht onderdeel van hun opleiding. Vanaf fase 3 vindt een deel van het leren binnen en buiten school plaats. Door de stage verloopt de overgang van school naar arbeid en de maatschappij zo geleidelijk mogelijk. Geen doel op zich, maar een prettige bijkomstigheid is het feit dat leerlingen soms in het stagebedrijf een vaste baan aangeboden krijgen.
De mentor is de spil van het gehele leerproces