Onderwijskwaliteit

Visie op kwaliteit
Op MaxX werken wij met aandacht voor kwaliteit en de borging daarvan. Wij werken met een visie en een koers voor een periode van 5 jaar. Deze hebben wij vastgelegd in ons Koersplan 2.0.

Onder 'Media' vindt u verschillende documenten die wij gebruiken. Jaarlijks maken wij afspraken over de prioriteiten in het betreffende schooljaar. Wij werken volgens de plan-do-check-act cyclus (PDCA).

De medezeggenschapsraad (MR) en de leerlingenraad (LR) betrekken wij bij onze aanpak van kwaliteitsbewust werken. Per periode maken de teams afspraken met het managementteam over het primaire proces (het onderwijs), de teamontwikkeling en ondersteunende projecten. De opbrengsten worden per periode besproken en daar reflecteren wij samen op. De uitkomsten gebruiken wij als input voor de volgende periode.

Kwaliteitenteam
MaxX heeft een intern kwaliteitenteam, dat de teams ondersteunt bij kwaliteitsgericht werken. Wij vinden het van belang dat wij meten of wij goede dingen doen en of wij die dingen ook goed doen. Wij reflecteren op ons eigen handelen en veranderen of sturen bij waar nodig.

PRoZO
Elk drie jaar neemt MaxX het Praktijkonderwijs Zelf Onderzoek (ProZO) af bij leerlingen, ouders, medewerkers en externe partners. In 2016 hebben wij dit onderzoek uitgevoerd en dit heeft tot een aantal speerpunten voor het nieuwe schooljaar geleid:

 1. Het onderwijs in de klas.
  Het versterken van de kwaliteit van het onderwijs door:
  - Leerlingen de inhoud van hun plan meer zelf te laten kiezen.
  - Leerlingen bewust te leren samenwerken.
  - Leerlingen te leren reflecteren op het eigen (leer-)gedrag.
  - Leren buiten school te koppelen aan het onderwijsprogramma in school.
 2. Werken vanuit één visie en de onderlinge communicatie.
  De persoonlijke vorming van de leerling en de onderlinge veiligheid binnen de school is een thema dat bij elke meting van ProZO terugkomt. Het gaat dan voornamelijk om ‘opvallend gedrag van de leerling’ en de wijze hoe wij als team daarmee
  omgaan.
 3. Resultaten.
  De resultaten van de school zijn goed, we hebben hoge waarderingen. Toch denken wij, dat wij meer doordacht kunnen kijken naar:
  - Waar onze leerlingen naar uitstromen en wat dit betekent voor ons onderwijsaanbod.
  - Hoe duurzaam de (arbeids-/onderwijs-) plaats is van onze leerlingen.
  - De ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt betreffend het werk voor onze leerlingen.
  - Wat dit vraagt van ons onderwijsaanbod (theorie, praktijk en stage).
  - Het eventueel meer opleiden met de werkgever/voor de werkgever.

Deze speerpunten vormen de leidraad voor het nieuwe koersplan MaxX 2.0 dat komend schooljaar vastgesteld wordt.

Inspectie van het onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van de school. In januari 2014 is er een regulier schooltoezicht geweest. De Inspectie is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op MaxX en over de uitstroomgegevens. Het verslag van de Inspectie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Vragen over onderwijs kunt u stellen via het gratis telefoonnummer 0800 - 8051.

De mentor is de spil van het gehele leerproces