Toeleiding naar arbeid - uitstroom

De leerlingen worden voorbereid op de stages door arbeidstraining binnen en buiten de school. In principe gaan leerlingen op stage als ze 15 of 16 jaar zijn. Niet alleen de leeftijd is doorslaggevend. Wij letten sterk op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Praktische handigheid, zelfstandigheid en sociaal functioneren vinden wij hierbij erg belangrijk. Wij maken gezamenlijk een inschatting of de leerling zich staande kan houden in een bedrijf. Als dit nog niet het geval is, dan werkt de leerling verder aan deze vaardigheden.

Koekel(o)eren
MaxX neemt deel aan het project Koekel(o)eren, waarbij wij voor de onderbouwleerlingen bedrijfsexcursies en Doedagen organiseren bij bedrijven en instellingen in de regio.

Interne arbeidstraining
Wij vinden een goede voorbereiding op de stage van groot belang. Al vanaf leerjaar 1 leert de leerling geleidelijk hoe je keuzes maakt voor een bepaalde beroepsrichting. In leerjaar 2 en 3 is interne arbeidstraining (IAT) ook een onderdeel van deze voorbereiding. Deze vindt voor een groot deel plaats op school.

Externe arbeidstraining
Alle leerlingen in de bovenbouw (leerjaren 3, 4 en 5) volgen eerst externe arbeidstraining (EAT) als voorbereiding op arbeid. Daarbij maken ze kennis met een werkplek. Ze ontwikkelen op basis van hun talenten sociale en emotionele competenties, arbeidsvaardigheden en ze maken kennis met het werktempo binnen het bedrijfsleven.

De eerste stageperiode begint meestal met twee oriënterende stages van ongeveer 10 weken. Ze vinden plaats in de periode voor de kerst. Na de kerst volgt vaak een langere stageperiode die loopt tot de zomervakantie. In het tweede jaar dat de leerlingen op stage gaan, is de stageperiode verdeeld in twee periodes van ongeveer 20 weken. Deze periodes worden plaatsingsstages genoemd. Wij zoeken dan gericht naar een plek op de arbeidsmarkt.

Stage
Als wij vinden dat de leerling eraan toe is om stage te lopen, dan wordt in overleg met de leerling en ouders een bedrijf of instelling gezocht. De school kan putten uit een groot netwerk van stagebedrijven. Daardoor zijn wij in staat een bedrijf te benaderen dat past bij de wensen en mogelijkheden van de leerling. Aanvraag van de stage loopt altijd via school. De stagementor coördineert alles rondom de stage. Hij verzorgt de stagebegeleiding en de contacten met het stagebedrijf. Op het stagebedrijf zelf heeft de leerling ook een werkbegeleider. Zeer regelmatig is er contact tussen de school en het bedrijf om de voortgang van de stage te bespreken. De stagementor houdt tevens de ouders op de hoogte.

Arbeidsplaatsen
Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van werkgevers met stageplekken, eventueel gevolgd door uitstroommogelijkheden. Wij kunnen vaak een gedegen match maken, omdat wij de bedrijven goed kennen en de bedrijven MaxX en onze leerling populatie kennen. Bij goed functioneren tijdens de stage en als er een arbeidsplaats beschikbaar is, kan een stageovereenkomst omgezet worden in een arbeidscontract. MaxX begeleidt dit proces. Daarvoor werken wij samen met het bedrijfsleven en met gemeenten. Jaarlijks verlaat een groot aantal leerlingen uit de eindklassen de school. Het uitstroompercentage van onze leerlingen naar een arbeidsplaats of het vervolgonderwijs is landelijk gezien al jaren erg hoog. Dat is een resultaat waar wij als school erg trots op zijn.

Participatiewet
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Iedereen die kan werken, maar op de arbeidsmarkt ondersteuning nodig heeft, valt onder deze wet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

In samenwerking met de bedrijven, het UWV en de verschillende gemeenten, kijken MaxX, de leerling en de ouders samen naar wat de beste mogelijkheden en kansen voor een arbeidsplaats zijn. Ten gevolge van deze wet is er ook sprake van een gewijzigde terminologie en onderverdeling van uitstroomleerlingen.

Respect voor ieders culturele achtergrond