leerlingen-en-ouders

Leerlingbegeleiding intern

Team
Elke leerling maakt deel uit van een team. Wij werken op MaxX volgens een organisatiestructuur waarbij drie teams ieder verantwoordelijk zijn voor 60 tot 70 leerlingen. Teamleden dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen, vanaf de instroom tot en met de uitstroom. Daarnaast heeft het team de mogelijkheid advies en ondersteuning van deskundigen in te zetten bij de begeleiding van leerlingen.

Mentor
Elke leerling heeft een mentor. Deze mentor is de spil in de begeleiding. Hij heeft regelmatig gesprekken met de leerling en onderhoudt het contact met de ouders. De vorderingen van en bevindingen over de leerling worden door mentor en leerling vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Presentis. De mentor komt in principe in de eerste helft van het schooljaar op huisbezoek bij nieuwe leerlingen. Het doel van dit bezoek is onder andere de kennismaking met de leefomgeving van de leerlingen en het bespreken van de eerste ervaringen van de leerling in de groep. Indien nodig kan er vaker een bezoek plaatsvinden.

Interne begeleiders
In elk team is een interne begeleider werkzaam. Hij ondersteunt mentoren bij de begeleiding van hun leerlingen. Uitgangspunt voor de begeleiding is de ondersteuningsvraag en/of de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Gezamenlijk vindt reflectie en monitoring plaats. Als dit team-overstijgend is, draagt de interne begeleider zorg voor doorgeleiding naar het begeleidingsoverleg. In dit overleg worden adviezen en besluiten geformuleerd voor inzet van extra ondersteuning door een interne of externe deskundige.

Schoolpsycholoog
Binnen MaxX is een eigen schoolpsycholoog werkzaam. Zij is verantwoordelijk voor de instroombegeleiding, doet een eerste screening bij nieuwe leerlingen en geeft advies over wie het beste in welke klas past. Zij kan door de teams ingeschakeld worden als deskundige op verschillende gebieden: bijvoorbeeld voor ondersteuning en advisering op psychologisch/didactisch vlak of op sociaal-emotioneel vlak. Tevens kan zij testen afnemen ter ondersteuning van haar adviezen en coördineert zij specifieke arrangementen voor leerlingen.

Taalcoach en logopedist
De taalcoach van MaxX is tevens logopedist. Zij richt zich op een aantal gebieden, zoals spraak, taal (taalbegrip, woordenschat en zinsbouw), Nederlands als tweede taal (NT2), dyslexie, verstaanbaarheid en gestructureerd kunnen spreken, auditieve vaardigheden, lezen en spellen, mondgedrag, rekenen, vreemde talen en adem- en stemgebruik.

De leerlingen die het nodig hebben krijgen meer lessen aangeboden en kunnen hierbij gebruik maken van onder anderen het computerprogramma Kurzweil.

Schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker is vooral een aanspreekpunt voor leerlingen, waarbij thuisaspecten een rol spelen. Zij heeft een belangrijke taak bij de begeleiding van de ouders en het doorverwijzen naar verschillende instanties.

Op grond van haar kennis en expertise geeft zij voorlichting aan ouders. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de mentor, leerkracht en praktijkdocent om de ondersteuningsvraag te verduidelijken.

De mentor is de spil van het gehele leerproces