leerlingen-en-ouders

Contact met ouders

Vaststellen ontwikkelingsperspectief
Bij de start van een leerling op MaxX bepalen wij samen met de leerling, de ouders en de mentor het ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Dit leggen wij vast in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De mentor van de leerling nodigt de ouders en de leerling uit voor een gesprek hierover in de eerste zes weken na de start van het schooljaar. In dit gesprek proberen wij gezamenlijk het meest waarschijnlijke uitstroomperspectief vast te stellen. Het resultaat van dit gesprek wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Presentis. De ouders, leerling en mentor tekenen hiervoor. Jaarlijks evalueren wij of het OPP nog klopt met de visie van de school, de leerling en de ouders. Waar nodig wordt het bijgesteld en/of aangepast. Het opstellen en vastleggen van het OPP is geregeld in de Wet passend onderwijs.

Informatieavond
Voor ouders organiseren wij aan het begin van het schooljaar een informatieavond. Het doel van deze avond is kennismaking met de (nieuwe) mentor, met het onderwijsprogramma voor het nieuwe schooljaar en met de ouders van de leerlingen uit de groep van hun kind. Verder heeft deze avond een informatief karakter.

Er zijn vervolgavonden waarin specifieke thema’s besproken worden, zoals keuze van praktijkvakken, vervolgstudie en werk, stage en nazorg. Ook algemeen maatschappelijke thema’s komen aan bod, zoals roken, alcohol, drugs en hoe begeleid ik mijn kind in het omgaan met sociale media.

Presentaties
Wij nodigen ouders drie keer per schooljaar uit voor een presentatie door de leerling. Hij of zij presenteert zelf de resultaten van de afgelopen periode aan de ouders, mentor en andere belangstellenden. Ook worden de doelen voor de komende periode besproken en vastgelegd.

Nieuwsbrief en website
Ouders ontvangen iedere zes weken een nieuwsbrief, waarin in elk geval de agenda voor de komende periode is opgenomen. Hier staan tevens de data van studiedagen van het personeel, leerlingbesprekingen, sportdagen en activiteiten buiten de school.

Facebook
MaxX heeft een eigen Facebookpagina waarop wij foto’s en actuele, interessante onderwerpen en activiteiten plaatsen.

Facebook MaxX

Presentis
Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind volgen via het webbased leerlingvolgsysteem Presentis. De leerling, samen met iedereen die bij hem betrokken is, houdt daarin het proces bij betreffende het werken vanuit een plan. De mentor is de spil van het gehele leerproces en verantwoordelijk voor de gegevens in Presentis.

Presentis

Overig contact
Ouders kunnen altijd een gesprek met de mentor aanvragen. Natuurlijk komt het ook voor dat de mentor contact met de ouders opneemt en hen uitnodigt voor een gesprek.

contact

Respect voor ieders culturele achtergrond