leerlingen-en-ouders

Financiën

Schoolboeken
Schoolboeken zijn gratis voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school ontvangt hiervoor een bekostiging van het ministerie van OCW. Hiervoor worden dus geen kosten in rekening gebracht.

Voor overige informatie m.b.t. de kosten verwijzen wij u naar de schoolgids. In de schoolgids vindt u meer informatie over:

  • Verplicht materiaal
  • Certificaten
  • Tegemoetkoming studiekosten
  • Kindgebonden budget
  • Studiefinanciering
  • Leerlinggebonden financiering/leerling arrangementen

Leerlingen met een handicap in combinatie met een leerachterstand kunnen soms extra financiële ondersteuning krijgen. De aanvraag hiervoor loopt via de mentor, het begeleidingsteam van MaxX en het samenwerkingsverband Slinge-Berkel.

Verzekeringen
Ouders worden geacht zelf een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze verzekering dekt het risico indien men door derden om een schadevergoeding wordt verzocht. De school heeft een dergelijke verzekering afgesloten voor bestuursleden en personeelsleden.

De school heeft tevens een ongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen en medewerkers. De schoolongevallenverzekering is alleen van kracht tijdens schooluren voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden. Leerlingen die stagelopen zijn tijdens hun activiteiten voor de stage verzekerd voor het risico van ongeval en schade. De schoolverzekering geldt niet als er sprake is van vandalisme.

N.B. In principe zal in eerste instantie altijd de verzekering van ouders worden aangesproken.

Aansprakelijkheid
De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen van leerlingen of medewerkers.

Respect voor ieders culturele achtergrond