Voorlopige aanmelding.
De voorlopige aanmelding van leerlingen voor MaxX gebeurt in eerste instantie door de verwijzende school waarop de leerling zit door middel van het invullen van het onderwijskundig rapport.

Toelating tot MaxX is aan een aantal voorwaarden gebonden. De Regionale Verwijzings Commissie (RVC), is een onafhankelijke commissie die bepaalt of een leerling voldoet aan de criteria die vastgesteld zijn voor toelating tot het praktijkonderwijs. Hierbij wordt gekeken naar de achterstanden op het gebied van begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, technisch lezen en spelling. Ook moet er een recent intelligentieonderzoek beschikbaar zijn. Op basis van deze gegevens geeft de RVC al dan niet een beschikking af voor het praktijkonderwijs. Deze beschikking is noodzakelijk om een leerling te mogen toelaten.

Daarnaast vindt er op de school een gesprek plaats tussen ouders/verzorgers, de leerling en de schoolleiding. Op basis van alle beschikbare gegevens, o.a. rapportage van de school waarop de leerling heeft gezeten, beslist de school of een leerling toegelaten kan worden.

Voor vragen omtrent aanmelding kunt u contact opnemen met mevrouw Bergsma, tel. 0545-294145 of een mail sturen naarl.bergsma@maxxonderwijs.nl

De pagina beluisteren met ProReaderLees voor